Regulamin serwisu internetowego „The Next Level” w domenie https://thenextlevel.pl

§1

Niniejszy regulamin, dalej: „Regulamin”, „niniejszy Regulamin”określa:
 • zasady korzystania z Serwisu internetowego w domenie https://thenextlevel.pl przez Użytkowników sieci Internet,
 • rodzaje, warunki i zakres usług udostępnianych w Serwisie https://thenextlevel.pl,
 • tryb zgłaszania reklamacji do Administratora Serwisu co do działania Serwisu i treści na nim publikowanych w Serwisie,
 • tryb zgłaszania ewentualnych przypadków naruszenia praw autorskich.

§2

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną (dalej: Usługi) – usługi świadczone przez Administratora Serwisu „The Next Level” w domenie https://thenextlevel.pl bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłane lub otrzymywane za pośrednictwem urządzenia do elektronicznego przetwarzania (komputer, telefon), które są w całości nadawane i odbierane za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Regulamin– regulamin Serwisu internetowego https://thenextlevel.pl
 3. Serwis – strona programu „The Next Level” dostępna w domenie internetowej https://thenextlevel.pl,umożliwiająca Użytkownikom sieci Internet korzystanie z usług na niej udostępnionych.
 4. Domenahttps://thenextlevel.pl, adres w sieci Internet zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Domen, pod którym dostępny jest Serwis. Domena https://thenextlevel.pl.  jest wyłączną własnością Spółki DeNekstBest sp. z o.o.
 5. Użytkownik– każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Serwisu.
 6. Treści– inaczej content, wszelkiego rodzaju utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z dnia 21 maja 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 1062),  w tym informacje tekstowe, graficzne, multimedialne itp.
 7. Administrator Serwisu – spółka DeNekstBest sp. z o.o. ul. Żytnia 15 lok. 12, 01-014 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000804481, NIP 5272907099, REGON: 384452428, o kapitale zakładowym 6 000 zł zł.
 8. Administrator Danych Osobowych– spółka DeNekstBest sp. z o.o. ul. Żytnia 15 lok. 12, 01-014 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000804481, NIP 5272907099, REGON: 384452428, o kapitale zakładowym  6 000 zł zł.
 9. Pliki cookies– pliki zawierające dane, które mogą być wysłane ze strony internetowej Serwisu https://thenextlevel.pl i zostać zapisane w przeglądarce  internetowej Użytkownika. Użytkownik samodzielnie decyduje, odpowiednio konfigurując przeglądarkę internetową, czy pliki cookies będą akceptowane przez przeglądarkę czy też nie. Pliki te nie pobierają danych osobowych Użytkownika a jedynie służą zebraniu danych statystycznych co do korzystania przez Użytkownika z treści Serwisu i są wykorzystywane jedynie zbiorczo, celem dopasowania oferty Serwisu do potrzeb/ preferencji każdego z Użytkowników.

§3

 1. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu https://thenextlevel.pl zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką prywatności i cookies. Regulamin oraz Polityka prywatności i cookies są dostępne bezpłatnie w formie elektronicznej bezpłatnie na stronie Serwisu https://thenextlevel.pl.
 2. Wymogiem koniecznym korzystania z Serwisu „The Next Level” jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności i cookies.
 3. Uruchomienie Serwisu poprzez wpisanie w pasku adresowym przeglądarki internetowej adresu: https://thenextlevel.pl i zaakceptowanie Regulaminu i Polityki prywatności i cookies jest oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce prywatności i cookies.
 4. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu w sposób sprzeczny z prawem (w tym dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym), dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy DeNekstBest sp. z o.o.
 5. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu na własny użytek, o którym mowa w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z dnia 21 maja 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 1062) i na zasadach tam określonych. Nie jest dopuszczalne wykorzystanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interesy DeNekstBest sp. z o.o.

§4

 1. Do prawidłowego działania Serwisu na urządzeniu Użytkownika niezbędne jest zapewnienie we własnym zakresie łącza telekomunikacyjnego, sprzętu oraz oprogramowania spełniającego minimalne wymagania techniczne określone poniżej:
 • komputer i oprogramowanie o następującej minimalnej specyfikacji technicznej:
 • system operacyjny: Windows 7, 8, Mac OS X i OS X, Linux, Android;
 • przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox,  Opera, Safari, iOS Safari, Android Browser, Internet Explorer;
 • włączona obsługa JavaScript i Cookies;
 • dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości łącza na poziomie 512 kb/s.
 1. W celu zachowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu i świadczenia Usług zalecane jest aktualizacja systemu operacyjnego wykorzystywanego przez Użytkownika i przeglądarki internetowej oraz  instancja na urządzeniu końcowym systemu antywirusowego oraz zapory sieciowej (firewall).
 2. Administrator Serwisu zastrzega, że Serwis używa plików cookies, które poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika umożliwiają jego identyfikację, co nie oznacza tworzenia zbioru danych osobowych. Bliższe informacje o polityce cookies zostały przedstawione w Polityce prywatności i cookies na stronie Serwisu.
 3. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych określone zostały w Polityce prywatności i cookies na stronie Serwisu.
 4. Korzystanie przez Użytkowników z niektórych rodzajów usług w Serwisie wymaga podania danych osobowych i wyrażenia indywidualnej zgody na ich przetwarzanie przez Administratora Serwisu. W takim przypadku podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, jednak koniecznego do skorzystania z niektórych usług oferowanych przez Administratora Serwisu.
 5. Administratorem danych osobowych na których przetwarzanie Użytkownik wyraził zgodę jest DeNesktBest sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, Żytnia 15 lok.12, 01-014 Warszawa.
 6. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do zgromadzonych jego danych osobowych oraz żądania ich poprawienia.

§5

 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika nie wymaga spełnienia żadnych dodatkowych warunków formalnych poza akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności i cookies, o czym mowa w 3 ust. 2 .
 2. Użytkownik może w każdej chwili bez podania przyczyny zakończyć korzystanie z Usług udostępnionych w Serwisie oraz opuścić stronę Serwisu.
 3. Administrator Serwisu będzie za pośrednictwem Serwisu udostępniał nieodpłatnie usługi polegające na dostępie do treści (content) w Serwisie takich jak materiały wideo zamieszczone na kanale YouTube zawierające odcinki programu „The Next Level”.
 4. Administrator Serwisu może w dowolnym momencie wprowadzać zmiany w świadczonych usługach bez konieczności informowania o tym Użytkowników.
 5. Administrator Serwisu może dodawać kolejne usługi dla Użytkowników Serwisu bez konieczności informowania o tym fakcie Użytkowników.
 6. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści opublikowanych w Serwisie w dowolnym momencie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub części materiałów prezentowanych w Serwisie, podmiany plików lub całkowitego wycofania publikowanych treści.
 7. Działania o których mowa w ust.2-6 nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Użytkownika.

§6

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z dnia 21 maja 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 1062) DeNekstBest sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów zamieszczonych w niniejszym Serwisie.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu internetowego znajdującego się w domenie: https://thenextlevel.pl oraz jego poszczególnych elementów są zastrzeżone na rzecz spółki DeNekstBest sp. z o.o.
 3. Użytkownik ma prawo do korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie wyłącznie w ramach dozwolonego użytku własnego o którym mowa w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( z dnia 21 maja 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 1062) , i o ile nie naruszy to pozostałych przepisów tej ustawy, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych należących do Administratora Serwisu, sponsorów lub wykorzystywanych przez Administratora za zgodą osób trzecich zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (tj. z dnia 20 stycznia 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 324),
 4. Żadna część Serwisu nie może być wykorzystana w celach komercyjnych bez uzyskania uprzednio wyraźnej pisemnej zgody Administratora Serwisu.

§7

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej udostępnionych Usług, zgłoszenia błędu w serwisie lub propozycji zmiany jego funkcjonalności do Administratora Serwisu na adres e-mail: promo@denekstbest.com. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko użytkownika, dane kontaktowe: numer tel. i adres e-mail, opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 14 dni od daty przesłania reklamacji na podany powyżej adres e-mail.
 3. Zarówno użytkownik jak i DeNekstBest sp. z o.o. może rozwiązać umowę o świadczenia usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podawania przyczyn, przy zachowaniu praw nabytych przed rozwiązaniem umowy przez druga Stronę.
Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług droga elektroniczną poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli, w szczególności przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający zapoznanie się drugiej stronie z nim.

§8

 1. Administrator Serwisu nie gwarantuje pełnej ciągłości działania Serwisu oraz zapobieżenia przerwom w jego dostępności dla Użytkownika, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową serwisu lub pracami konserwacyjnymi albo czynnikami zewnętrznymi, na które Administrator Serwisu nie ma wpływu np. przerwom w dostępności Serwisu spowodowanym działaniem siły wyższej. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu spowodowane czynnikami, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też błędnym działaniem Serwisu. Administrator Serwisu nie ponosi również odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też błędnym działaniem Serwisu.
 3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Serwisu przez Użytkownika.
Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Administratora Serwisu.

§9

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie i jest dostępny na stronie Serwisu w domenie https://thenextlevel.pl.
 2. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzane przez Administratora Serwisu w dowolnym momencie bez konieczności dodatkowego powiadamiania o tym fakcie Użytkownika. W tym przypadku nowy Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji w Serwisie, chyba że został w nim określony inny termin wejścia w życie nowego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkowników od chwili ich publikacji w Serwisie/wejścia w życie we wskazanej dacie. Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z jego rezygnacją z korzystania Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 21 maja 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 1062).
 5. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu mające związek ze świadczeniem Usług będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora Serwisu. Jeżeli Użytkownikiem jest konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a konsumentem będzie rozstrzygał właściwy sąd powszechny.
Warszawa, 12 października 2021 r.

Tylko dla osób pełnoletnich. Vuse - wyrób zawiera nikotynę, która powoduje szybkie uzależnienie.

Wyrób zawiera nikotynę, która powoduje szybkie uzależnienie.