Polityka prywatności i cookies  DeNekstBest sp. z o.o. stosowana w serwisie https://thenextlevel.pl

I. Wstęp

Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób i zakres przetwarzania Danych Osobowych użytkowników serwisu https://thenextlevel.pl, przysługujące prawa, okres przetwarzania danych, zgodnie z unijnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony Danych Osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”) oraz ustawą o ochronie Danych Osobowych z dnia 10.05.2018 r. oraz politykę cookies przechowywanych zgodnie z ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 23 lutego 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 576).

II. Słownik podstawowych pojęć:

Rozporządzenie RODORozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię  i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; Dane Osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, opinie polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych oraz dane dotyczące zdrowia lub życia seksualnego to dane szczególnie chronione;

Administrator Danych – prawna, która określa cele oraz sposób przetwarzania Danych Osobowych (DeNekst Best sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

Serwishttps://thenextlevel.pl

Operator Serwisu – DeNekstBest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

III. Kto przetwarza Dane Osobowe

Administratorem Danych jest spółka DeNekstBest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 12, 01-014 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000804481, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, NIP: 5272907099, REGON: 384452428. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

IV. Cel przetwarzania danych osobowych

DeNekstBest sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy na dostęp do zasobów Serwisu w tym kontaktowanie się
  z użytkownika w związku ze świadczeniem na ich rzecz usług (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO),
 • rozpatrywanie skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO),
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO) – dotyczy windykacji należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych,
 • archiwizowania dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO).

V. Okres przechowywania Danych Osobowych

Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak wymaga tego cel, w którym są przetwarzane, tj.:

 • przez okres niezbędny do wykonania umowy, do czasu przedawnienia roszczeń wynikających
  z umowy,
 • do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej (w zakresie dokumentacji księgowo – finansowej),
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu ustania ww. interesu lub wniesienia sprzeciwu,
 • przez okres 6 lat, w przypadku wydania prawomocnego orzeczenia sądowego  kończącego postępowanie w sprawie.

VI. Odbiorcy danych osobowych 

1.Pozyskane dane osobowe, jeżeli konieczne, są udostępniane następującym podmiotom:

 • Podmiotom niezbędnym do wykonania umowy, w tym:
 1. dostawcom usług IT;
 2. organom ścigania (Policja, straż miejska);
 3. dostawcom usług prawniczych;
 • Podmiotom realizującym usługi telekomunikacyjne;
 • Podmiotom realizującym usługi pocztowe;
 • Podmiotom archiwizującym dokumenty;
 • Podmiotom zajmującym się badaniami opinii klientów;
 • Podmiotom świadczącym na rzecz DeNekstBest Sp. z o.o. usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, finansowe, rachunkowe, pomoc prawną;
 • Podmiotom wspierającym DeNekstBest Sp. z o.o. takich jak podmioty przetwarzające Dane Osobowe na rzecz DeNekstBest Sp. z o.o., inne podmioty uczestniczące w obsłudze Użytkowników Serwisu;
 • Podmiotom zajmującym się badaniami opinii klientów;
 • Organom ścigania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa;
 • Podmiotom realizującym usługi windykacyjne oraz podmiotom nabywającym wierzytelności –
  w razie dochodzenia należności od Użytkownika.

2. Dane osobowe nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Prawo dostępu do przetwarzanych Danych Osobowych, tj. prawo do uzyskania potwierdzenia za pośrednictwem Administratora Danych Osobowych czy i w jakim zakresie są przetwarza Dane Osobowe.
 2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, w tym:
 • Prawo do cofnięcia przyznanych wcześniej zgód (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność  
  z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
 • Osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych jest uzasadniony wobec uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych;
 1. Prawo do usunięcia Danych Osobowych w przypadku, gdy:
 • Dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 • Osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie
  i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • Dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • Dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
  z przepisów prawa.
 1. Prawo do przenoszenia danych za pośrednictwem Administratora Danych Osobowych innemu administratorowi o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę;
 2. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora;
 3. Prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzane Dane Osobowe przez DeNekstBest Sp. z o.o. naruszają przepisy RODO;
 4. Prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora Danych Osobowych, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

  VIII. Zabezpieczenie Danych Osobowych

 1. Przetwarzane Dane Osobowe są zabezpieczone przez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mające na celu monitorowanie dostępu do Danych Osobowych oraz zastosowanie zabezpieczeń danych, tak aby uniemożliwić dostęp do danych przez osoby niepowołane.
 2. Zastosowane środki organizacyjne obejmują stosowanie przyjętych przez DeNekstBest Sp. z o.o. zasad ochrony Danych Osobowych, minimalizację przetwarzania Danych Osobowych oraz pseudonimizację danych tam, gdzie zachodzi taka potrzeba. Wszyscy pracownicy
  i współpracownicy DeNekstBest Sp. z o.o. są zobowiązani do przestrzegania zasad ochrony Danych Osobowych.
 3. Zastosowane środki techniczne do ochrony przetwarzanych Danych Osobowych spełniają wymogi Rozporządzenia RODO w zakresie ochrony Danych Osobowych.

IX. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych
  w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail Użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 5. Informacje zachowaniu użytkowników w Serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania Serwisem.
 6. Operator Serwisu stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator Serwisu nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 7. Operator Serwisu korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator Serwisu nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 8. Operator Serwisu korzysta w Serwisie z odesłań/przekierowań do materiałów zamieszczonych w serwisie YouTube. Informację o zbieranych przez YouTube danych osobowych Użytkownika oraz cookies dostępne są na stronie https://www.youtube.com/ .

X. Polityka Cookies

 1. Celem poprawnego działania Serwisu – https://thenextlevel.pl niekiedy konieczne jest umieszczenia na urządzeniu użytkownika niewielkich plików danych – tzw. cookies.
  W przypadku niektórych rodzajów plików cookies wymagana jest zgoda Użytkownika, którą ten może zmienić lub odwołać w każdym czasie, zgodnie ze swoimi preferencjami.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
 4. W plikach cookies przechowywane są informacje, których Operator Serwisu może potrzebować, aby dostosować się do korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz zbierać dane statystyczne takie jak jakie strony były odwiedzane, dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej, w celu analizy zasięgu oferowanych usług oraz zachowania Użytkowników w szczególności ich preferencje i poziom satysfakcji co z kolei pozwala nam ciągle ulepszać usługi Operatora Serwisu.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • realizacja celów statystycznych.
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
  w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie Serwisu.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 5. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

 

XI. Postanowienia końcowe

 1. Usługi i funkcje w ramach Serwisu będą z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości DeNekstBest sp. z o.o. może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że informację o zmianach w Polityce prywatności i cookies zostaną umieszczone w ramach Serwisu. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki prywatności i cookies będzie się pojawiać z nową datą. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować pod adresem: e-mail: promo@denekstbest.com lub DeNekstBest Sp. z o.o., ul. Żytnia 15 lok. 12, 01-014 Warszawa lub pod numerem telefonu: +48 530 445 555
 1. Osoby, których dane osobowe przetwarza DeNekstBest sp. z o.o., mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – dane kontaktowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). Bliższe informacje znajdują się na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/

 

Warszawa, 12 października 2021 r.

Tylko dla osób pełnoletnich. Vuse - wyrób zawiera nikotynę, która powoduje szybkie uzależnienie.

Wyrób zawiera nikotynę, która powoduje szybkie uzależnienie.